Posted by on 4.4.2013

Příští večer chval se uskuteční jako vždy poslední neděli v měsíci, a to 28.4.2013 v 18:00 v modlitebně Církve bratrské, Horní Jasenka 102, Vsetín. Všichni jste zváni k oslavě našeho Boha!

Tentokrát nás při chvalách povede chválící skupina 107 z Apoštolské církve z ValMezu.

Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně?
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 

(Žalm 116, 12-13)


Posted in: Novinky